Movikens Masugn/Museum
På 1700-talet upptäcktes järnmalm i Bjuråker. En stångjärnssmedja uppfördes i Hedvigfors ( dåvarade Aldersfors) och en masugn i Österbo, nära intill. Movikens första masugn uppfördes 1796 och byggdes som en komplettering till Österbo ugn. Tackjärnet från masugnen vidareförädlades till stångjärn vid de stångjärnshammare med härdar som fanns i Strömbacka. Malmen transporterades sjö- och landsvägen från gruvor i Roslagen och Dalarna till Moviken och det färdiga stångjärnet transporterades på samma sätt till Hudiksvall för utskeppning. Kolet till masugnsdriften och smidet producerades i kolmilor och från 1859 även i kolugnar vid hamnen i Moviken. Den gamla masugnen uppnådde sin högsta produktionssiffra 1851 innan den i början av 1860-talet byggdes om och effektiviserades. 1903 ersattes den gamla masugnen av den ugn som fortfarande finns kvar.

Driften lades ner 1937.Idag är masugnen restaurerad och ger en bra inblick i hur tackjärnstillverkning gick till. Anläggningen är numera byggnadsminne.

Hälsinglands viktigaste råvara har under alla tider varit skogen. Där hämtade bönderna bl a ved, virke och näver, och där fanns goda betes- och jaktmarker. Träkol och tjära gav bönderna viktiga biinkomster.
Svedjebruket och inte minst hyttornas och järnbrukens behov av träkol, ledde till att stora skogsarealer vid början av 1700-talet var totalt förödda. Fr o m mitten av 1800-talet fick skogen ett ökat ekonomiskt värde. De nya exportsågarna längs kusten krävde mängder av skogsråvara och en hänsynslös skövling tog fart i vissa trakter.

Museet öppet 18 juni - 30 augusti dagligen 13.00 - 18.00

Webbmaster Roland Waax
 

Som hittat i Moviken
Examensarbete och
utställning i Movikens masugn
- ett försök att omsätta As Found i en kulturhistorisk miljö

Projektet handlar om att arbeta med begreppet As Found, vilket myntades på 1950-talet av arkitekterna Alison och Peter Smithson i England. Det handlar om att ta sig an det befintliga, att uppmärksamma det som redan finns, och att intresserat följa dess spår. Det handlar om att se på en plats och på material, med dess förutsättningar, och att skapa något i och utifrån det.

Projektet har resulterat i tre strukturer: en balkong i kolhusruinen, en bro över masugnsbäcken och en paviljong i Movikens hamn. Dessa tre tillägg gestaltar hur man med respekt för det befintliga men med nya rumsliga element kan lyfta fram det fantastiska med Moviken. Balkongen för att ge utsikten, bron för att visa fornlämningarna på andra sida bäcken och paviljongen för att ge plats åt skulpturer i den glesa björkskogen i hamnen.

Ida Thunström
Examensarbete arkitekt

Idathunstrom@gmail.com
0738 35 2722